Film promocyjny

Wróć

Misja szkoły i sylwetka absolwenta

SYLWETKA ABSOLWENTA

Sylwetka absolwenta to wzorcowy obraz ucznia kończącego naszą szkołę, który korzystając z oferty edukacyjno-wychowawczej wypracował w sobie cechy, jakie pomogą mu odnieść w życiu sukces. To człowiek, który kieruje się w życiu wartościami, jakie szkoła mu zaproponowała i poprzez działania dydaktyczno-wychowawcze pomogła uczynić swoimi. 

Uczeń w czasie pobytu w szkole i po zakończeniu nauki reprezentuje następujące postawy:

w sferze fizycznej
1.    Prowadzi zdrowy tryb życia (dieta, aktywność fizyczna)

2.    Dba o bezpieczeństwo swoje i innych (uzależnienia, ryzykowne zachowania)
w sferze emocjonalnej
1.    Ma poczucie własnej wartości.

2.    Szanuje emocje i odczucia innych.

3.    Potrafi działać w stresie.

4.    Pielęgnuje dobre emocje i uczucia.

5.    Potrafi radzić sobie z negatywnymi emocjami np. gniewem, agresją, przygnębieniem i innymi.
w sferze intelektualnej
1.    Pracuje nad podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych

2.    Potrafi kreatywnie myśleć i rozwiązywać trudności

3.    Posiada ugruntowaną wiedzę ogólną

4.    Dąży do samodoskonalenia


w sferze duchowej, czyli aksjologicznej
1.    Krytycznie ocenia trendy kulturowe i potrafi wybierać to, co dobre, piękne i prawdziwe.

2.    Kieruje się chrześcijańskim systemem wartości

3.    Ma poczucie sensu życia

4.    Pielęgnuje rodzinne relacje

5.    Odznacza się postawą patriotyczną

6.    Rozwija zainteresowania i pasje
w sferze społecznej
1.    Jest człowiek kulturalnym

2.    Okazuje szacunek innym

3.    Potrafi kierować własną karierą zawodową

4.    Potrafi pracować w grupie

5.    Przezwycięża nieśmiałość i własne ograniczenia

6.    Umie odnaleźć się w nowym środowisku

7.    Rzetelne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków
 

MISJA SZKOŁY

Misja szkoły określa tożsamość i cel istnienia szkoły w danym środowisku. 

Preambuła
Technikum im. św. Józefa w Kaliszu jest szkołą, która kieruje się wartościami chrześcijańskimi.


Po co istnieje nasza szkoła?


1.    Kształci kompetentnych specjalistów.

2.    Poszerza ofertę kształcenia zawodowego zgodnie  z wymogami rynku pracy.

3.    Towarzyszy młodemu człowiekowi w procesie dojrzewania, kształtując osobowość samodzielną i odpowiedzialną

4.    Wspiera tworzenie więzi koleżeńskich i inspiruje do twórczego wykorzystania czasu

5.    Kształtuje postawę krytycznej otwartości, to znaczy umiejętność odróżniania wartości od antywartości.

6.    Wychowuje ludzi kierujących się w życiu zasadami etyki i moralności chrześcijańskiej, a także respektującymi zasady dobrych obyczajów i kultury bycia.


Dla kogo istniejemy?
1.    Dla uczniów

a.      zdolnych i ambitnych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i pasje,

b.      którym brakuje pewności siebie, którym chcemy otworzyć perspektywy rozwoju

c.      którzy czują się niezrozumiani i zagubieni, którym pomożemy odnaleźć się w dzisiejszym świecie

2.    dla rodziców, którym zależy na dobrych wychowaniu i wykształceniu swoich dzieci; którzy chcą współpracować ze szkołą; którzy oczekują wsparcia w wychowaniu

3.    dla pracodawców lub społeczeństwa, aby przygotować kompetentnych pracowników i aktywnych uczestników życia społecznego


Czego on potrzebuje?
 - Indywidualnego i życzliwego podejścia

 - Poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i zrozumienia

 - Inspiracji do rozwoju osobistego

 - Profesjonalnego przygotowania do egzaminów i przyszłej pracy w zawodzie

 - Życzliwej grupy rówieśniczej


Co chcemy mu zaoferować?
 - Kompetentną kadrę pedagogiczną

 - Atrakcyjne budynki i dobrze przygotowane pracownie

 - Ciekawie prowadzone i treściwe zajęcia lekcyjne

 - Zajęcia pozalekcyjne rozwijające pasje i zainteresowania

 - Grupę rówieśniczą, w której pozna nowych kolegów i koleżanki

 - Wsparcie, dzięki któremu będzie mógł rozwinąć działalność społeczną i kościelną


Co chcemy robić?
1.    Poszerzać wiedzę i umiejętności w zakresie wybranych przez ucznia zawodów.

2.    Przygotowywać do funkcjonowania na rynku pracy i bycia na nim konkurencyjnym.

3.    Formować młodego człowieka integralnie: ducha otwierać na miłość Boga i wszystkiego, co dobre, umysł na prawdę, a wolę na dobro.

4.    Wspierać wszechstronne rozwój psychofizyczny wychowanków.


Do czego zmierzamy?
Do osiągnięcia  jak najlepszych efektów kształcenia i wychowania absolwenta.
 

Dodany 05.01.18

Pliki do pobrania

Współpracujemy